Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov.

 

INFORMÁCIA PRE KUPUJÚCICH V INTERNETOVOM OBCHODE www.pluslekarenandromeda.sk

 

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Vážení zákazníci,

Naša spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len“ GDPR“), pričom tieto osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo existencie platného súhlasu dotknutej osoby a/alebo po dobu uplatňovania oprávneného záujmu a následne po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi.

 

Časť I  Základné informácie

  1. Prevádzkovateľ:

Lekáreň Andromeda s.r.o. so sídlom A. Žarnova 8408/14, 917 02 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36031/T, IČO: 36 436 372, tel. kontakt: +421 905 272 492, e-mail: lekarenandromeda@pharm.sk (ďalej len „Lekáreň“) má pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov, alebo  iných dotknutých osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) postavenie prevádzkovateľa, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Časť II Informácie o spracovateľských činnostiach

Lekáreň spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s internetovým výdajom  v nasledovných oblastiach:

  1. Spracovateľská činnosť: Objednávka Produktov 

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Objednávanie Produktov z internetového obchodu a uzatváranie Kúpnej zmluvy

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvná povinnosť - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba

c. Doba uchovávania osobných údajov:

Lekáreň spracúva osobné údaje dotknutých osôb z dôvodu uzatvárania zmluvných vzťahom s Vami ako zákazníkmi internetového obchodu. Osobné údaje dotknutých osôb nachádzajúce sa v objednávkach  budú vymazané po 10 rokoch od ukončenia platnosti zmluvy, resp. po vysporiadaní zmluvného vzťahu, po splatení záväzku.

d. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Doručovatelia zásielok: Wolt Slovensko s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 52 396 771

e. Kategórie osobných údajov:

meno, priezvisko, adresa na doručenie, e-mail adresa, telefónny kontakt

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

2. Spracovateľská činnosť: Marketing

a. Účel spracúvania osobných údajov:

podpora predaja - zasielanie marketingových ponúk,  newsletter, informácií o produktoch a novinkách, získavanie klientov pre zvyšovanie obchodného obratu a podielu na trhu

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR – oprávnený záujem – pokiaľ ide o klientov, ktorí už s našou spoločnosťou spolupracujú alebo nakupovali od nás lieky alebo zdravotnícke pomôcky

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby – pokiaľ ide o zasielanie informácií o produktoch a novinkách akýmkoľvek záujemcom, ktorí nie sú v pozícii klienta

c. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané po uplynutí 5 rokov od poskytnutia súhlasu.

d. Kategórie príjemcov osobných údajov:

žiadny

e. Kategórie osobných údajov:

e-mailová adresa klientov, IP adresa, z ktorej sa klient prihlásil, čas prihlásenia a čas potvrdenia prihlásenia

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

3. Spracovateľská činnosť: Reklamácie

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Vybavenie reklamácie Produktov, vrátenie alebo výmena Produktov, vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, vedenie evidencie reklamácií a vrátenia tovaru

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR –  zmluvná povinnosť - plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť – plnenie povinností na úseku ochrany spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

c. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané v lehote 3 rokov od vybavenia reklamácie. Ak sa jedná o účtovné dokumenty, budú osobné údaje vymazané po uplynutí 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

d. Kategórie príjemcov osobných údajov:

žiadny

e. Kategórie osobných údajov:

Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, reklamovaná vada, spôsob vybavenia reklamácie.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Časť II   Poučenie o právach dotknutej osoby

 

1. Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť Lekáreň Andromeda s.r.o. spracúva, máte nasledovné práva:

a. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b. Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej Spoločnosti poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

                      Hraničná 12

                      820 07 Bratislava

                     IČO: 36 064 220

                   tel. č.: +421/2/3231 3220                                 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

 

2. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v tejto časti si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 905 272 492 alebo poslaním e-mail žiadosti na adresu lekarenandromeda@pharm.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.